Menü

ÁSZF


1. Bejelentkezés, kijelentkezés, regisztráció

A Hit Rádió Médiaszervezet, mint a Hit Rádió Archívum üzemeltetője a szerződésben – a lentiek szerint történő internetes vásárlás során megkötött szerződésben, vagy egyedi megállapodásban – foglaltaknak megfelelően a mindenkor érvényben lévő előfizetői díjakra vonatkozó díjszabás alapján a Hit Rádió Archívumhoz történő hozzáférési lehetőséget nyújt a Megrendelő részére. A jelen ÁSZF a szerződés elválaszthatatlan részét képezi, annak tartalmát megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni, tekintettel arra, hogy az a Hit Rádió Médiaszervezet hivatalos internetes oldalán (http://www.hitradio.hu) közzétételre került.

 

2. Kosár, Előfizetés

Az első vásárlás megkezdése előtt vagy annak alkalmával a Megrendelőnek regisztráltatnia kell magát a Hit Rádió Médiaszervezet internetes áruházában. Ehhez a „Bejelentkezés” menüpontra, majd a „Regisztráció most” gombra kattintva szükséges kitölteni a regisztrációhoz megadandó adatokat (név, e-mail cím, jelszó). A Megrendelő a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Hit Rádió Médiaszervezet nyilvántartásba vegye és kezelje az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint, valamint a jövőben termékeivel, akcióival kapcsolatos információkat juttasson el a Megrendelő részére. Regisztrálás után a Hit Rádió Médiaszervezet rendszere belépteti Megrendelőt az áruházba.

Regisztráció után szükséges kiválasztani, hogy a Megrendelő milyen időtartamra kívánja előfizetni a Hit Rádió Archívum szolgáltatását. Megrendelő bármelyik előfizetési csomagot is választja, annak érvényességi ideje alatt a Hit Rádió Archívum bármely adást korlátlan alkalommal meg tudja hallgatni. Ahhoz, hogy a kiválasztott szolgáltatást Megrendelő megrendelje, az „Előfizetés” menüpontra kell kattintania, majd az adott csomag (termék) alatti „Ezt választom” gombra kell kattintania. Ezzel a szolgáltatás a Megrendelő kosarába kerül és elindul a vásárlási folyamat. A vásárlási folyamat következő részében Megrendelőnek meg kell adnia valós számlázási és kapcsolattartási adatait (név, ország, irányítószám, város, cím, telefonszám). Ezt követően a „Tovább a fizetéshez” gombra kattintva Megrendelő a Simplepay fizetési felületre kerül, ahol bankkártya adatainak megadásával kiegyenlítheti az előfizetni kívánt csomag ellenértékét.

A megrendelés véglegesítésével a szerződés a Megrendelő és a Hit Rádió Médiaszervezet között, a megrendelés e-mailben történő visszaigazolásával a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően jön létre. Megrendelő az általa megrendelt szolgáltatást a megrendelés tárgyát képező szolgáltatás díjának a 3. pontban meghatározottak szerinti megfizetése esetében jogosult megkezdeni.

A Hit Rádió Médiaszervezet a szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői díj megváltoztatásának jogát fenntartja, a változtatás azonban nem érinti a visszaigazolt megrendelések Megrendelőit, valamint az egyedi megállapodással rendelkező Megrendelőket. Az új árak a módosítás közzétételének időpontjában lépnek hatályba.

 

3. Fizetés

A megrendelt szolgáltatások díját a SimplePay fizetési rendszeren keresztül szükséges megfizetni. A sikeres tranzakció után a Hit Rádió Médiaszervezet rendszere e-mailben értesíti Megrendelőt a fizetés megtörténtéről, illetve a webáruház felületén Megrendelő a saját felhasználó nevére kattintva láthatja megrendelésének állapotát, illetve azt, hogy hogyan aktiválhatja, illetve kezdheti meg a kifizetett szolgáltatásának igénybevételét.

Könyvtárak, intézmények és nagyobb értékű céges megrendelések esetében előzetes egyeztetés alapján átutalással történő fizetés és egyedi csomag megrendelése is kérhető. Az erre vonatkozó igényét kérjük, külön jelezze a Hit Rádió Médiaszervezet honlapján (http://www.hitradio.hu)  megadott elérhetőségeken.

 

4. Elállás

Megrendelő a csomag átvételétől számított 14 napon belül a vásárlásra vonatkozóan megkötött szerződéstől – figyelemmel a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezésre – indokolás nélkül a Hit Rádió Médiaszervezethez eljuttatott nyilatkozatával elállhat és ebben az esetben az elállás kézhezvételétől számított 30 napon belül visszatérítjük Megrendelőnek a kiszállított szolgáltatások vételárát. Felhívjuk Megrendelő figyelmét, hogy nem gyakorolhatja a fenti elállási jogát abban az esetben, amennyiben a Hit Rádió Archívum használatát (azaz az Archívumban elérhető műsorok meghallgatását) megkezdte.

Az elállási jog gyakorlása kizárólag írásban (postai küldemény, vagy fax útján) történhet.

A Megrendelő nem jogosult arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatást másik megrendelőnek átadja.

 

5. Szavatosság

A Hit Rádió Médiaszervezet kötelezettséget vállal a Hit Rádió Archívum technikailag megfelelő hozzáférhetőségének biztosítására, azonban a vételi minőségért felelősséget nem tud vállalni.  

A szolgáltatás nyújtására vonatkozó reklamációt a Hit Rádió Médiaszervezet csak abban az esetben fogad el, amennyiben az a sérelmezett használatot követő 2 munkanapon belül írásban beérkezik hozzá. Alaptalan reklamáció esetén a bizonyítás technikai költségeit a Megrendelőnek kell viselnie. Amennyiben a reklamáció jogos volt, a technikai költségek a Hit Rádió Médiaszervezetet terhelik. Hibásan teljesített szolgáltatás esetében a Hit Rádió Médiaszervezet a Megrendelővel egyeztetett, a korábban megrendelt szolgáltatást arányosan meghosszabbítja, vagy hasonló kategóriájú szolgáltatást nyújt ingyenesen Megrendelő részére. A reklamációval kapcsolatosan megindított eljárás, illetve jogvita esetén a dokumentációt a Hit Rádió Médiaszervezet az eljárás jogerős befejezését követő egy évig őrzi meg.

 

6. Vis maior

Amennyiben a Hit Rádió Médiaszervezet a megrendelt szolgáltatást átmenetileg vis maior, illetve a Hit Rádió Archívum közzétételére vonatkozó közvetítő rendszernek a Hit Rádió Médiaszervezet érdekkörén kívül álló okból történő időszakos kiesése miatt nem tudja biztosítani, úgy a fenti esetekben a Hit Rádió Médiaszervezetnek semmilyen (így kártérítési) felelőssége sem áll fenn.

 

7. Az ÁSZF hatálya, módosítása

A jelen ÁSZF 2018. február 22. napjától visszavonásig hatályos. A Hit Rádió Médiaszervezet bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosítás a már visszaigazolt szerződést nem érinti. Az ÁSZF és a visszaigazolt megrendelés közötti eltérés esetén a visszaigazolt megrendelés rendelkezései az irányadóak.

 

8. Egyéb rendelkezések

A felek közötti szerződés vonatozásában a magyar jog alkalmazandó. A felek törekszenek a közöttük lévő megállapodásból eredő viták egymás közötti tisztázására és megoldására. Esetleges jogvita eldöntésére a felek alávetik magukat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság eljárásának.

A Megrendelő és Hit Rádió Médiaszervezet által egymásnak küldött valamennyi írásbeli nyilatkozatot az ajánlott küldeményként történő feladást követő 5. (ötödik) napon a címzett részére kézbesítettnek kell tekinteni. Felek rögzítik, hogy a küldeményt a feladásától számított 5. (ötödik) napon akkor is a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni, ha az a „címzett ismeretlen”, „elköltözött utánküldést nem kért”, „cím elégtelen”, „nem fogadta el”, „átvétel megtagadva”, „cég megszűnt”, „nem kereste”, vagy „levélszekrény hiánya” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II.26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 

Budapest, 2018. február 22.